Elektronická komunikácia s finančnou správou.

Naši klienti sa na nás často obracajú s otázkou (ne)povinnosti elektronickej komunikácie s finančnou správou, dnešný príspevok zhrnie danú problematiku.

Povinná elektronická komunikácia (doručovať podania elektronickými prostriedkami) je pre:
- platiteľov DPH a ich zástupcov
- právnické osoby zapísané v obchodnom registri a ich zástupcov
- fyzické osoby – podnikateľov registrovaných pre daň z príjmov a ich zástupcov
- daňových poradcov za daňový subjekt, ktorého zastupujú pri správe daní
- advokátov za daňový subjekt, ktorého zastupujú pri správe daní.

K fyzickým osobám – podnikateľom – ide o fyzickú osobu:
a) zapísanú v obchodnom registri
b) ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia
c) ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov
d) ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.


Kto nemusí elektronicky komunikovať (ale môže dobrovoľne):
- fyzická osoba, ktorá vykonáva činnosť, ktorá nie je podnikaním (a to ani v prípade, ak je registrovaná na daň z príjmov podľa § 49a zákona o dani z príjmov)
Príklady:
činnosť podľa autorského zákona (umelec),
činnosť znalca, tlmočníka a prekladateľa podľa zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch,
činnosť osobného asistenta,


fyzická osoba, ktorá iba prenajíma nehnuteľnosť bez živnostenského oprávnenia

- daňovníci nezaložení alebo nezriadení na podnikanie podľa § 12 ods. 3 zákona o dani z príjmov

Príklady:
občianske združenia,
štátom uznané cirkvi a náboženské spoločnosti,
spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov,
obce,
vyššie územné celky,
príspevkové a rozpočtové organizácie, nadácie
Chcem dostávať
novinky mailom
Čo o nás hovoria naši klienti

Jozef Haládik
majiteľ spoločnosti,
Haládik & Partners, spol. s r.o.
Služby UOL využívam v Česku už od roku 2005. Na Slovensku mám ďalšiu firmu a som rád, že UOL má pobočku v Bratislave. Dohliadnu na moje účtovníctvo a ja sa tak môžem plne venovať svojmu podnikaniu. Doklady si u mňa vyzdvihnú a podľa bankových výpisov skontrolujú, či niečo nechýba. Oceňujem tiež rýchlosť spracovania dokladov, ako aj rýchlu reakciu na moje otázky. Komunikácia je vždy príjemná a priateľska.

Náš blog
Poistné do Sociálnej poisťovne pri súbehu živnosti a zamestnania
Jana Jáčová
majitelka UOL