Zásady ochrany a spracovanie osobných údajov

Užívateľ potvrdzuje, že prevádzkovateľ je oprávnený zhromažďovať, uchovávať a spracovávať osobné údaje užívateľa v nevyhnutnom rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mail, telefón, IP adresa, fotografií vrátane citlivých a iných osobných údajov priebežne sprístupnených užívateľom (ďalej len "osobné údaje "), a to na účely:


  • plnenie povinností vyplývajúcich zo žiadosti, či zmluvy uzatváranej s užívateľom,
  • zasielanie obchodných oznámení a ďalších informácií o podnikaní prevádzkovateľa elektronickou cestou v súlade s príslušnými predpismi,
  • plnenie nadväzujúcich zmlúv, najmä zmlúv s ďalšími dodávateľmi plnenia pre prevádzkovateľa,
  • plnenie ďalších zákonných povinností nadväzujúce na žiadosť užívateľa alebo zmluvu uzavretú s prevádzkovateľom a jej plnenie a / alebo
  • na ochranu oprávnených záujmov prevádzkovateľa pred súdnym, správnym, či iným riadením.

Tieto osobné údaje bude prevádzkovateľ dostatočne chrániť, spracovávať iba na tieto účely a uchovávať po nevyhnutnú dobu trvania účelu. Prevádzkovateľ týmto riadne poučuje nositeľa údajov o jeho právach:


  • požadovať prístup k jeho osobným údajom a ich opravu,
  • požadovať vymazanie a / alebo prenosnosť,
  • namietať voči spracovaniu,

to všetko na e-mail prevádzkovateľa gdpr@uol.sk s lehotou na vybavenie bezodkladne, ale najneskôr do 30 dní podľa čl. 15 až 23 Nariadenie (EÚ) 2016/679. Užívateľ má právo podať sťažnosť u dozorného úradu (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27). Prevádzkovateľ je oprávnený v prípade opakovaných a / alebo neopodstatnených žiadostí účtovať primeraný poplatok za náklady spojené s vybavením žiadosti.

Prevádzkovateľom je spoločnosť UOL SK s.r.o., IČO: 50826042, so sídlom Panónska cesta 4/a, 851 04 Bratislava, zapísanej v obchodnej registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel B, vložka 118961.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Užívateľ zaškrtnutím súhlasu súhlasí, že prevádzkovateľ je oprávnený spracovávať jeho osobné údaje v rozsahu kontaktných informácií meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefón a kontaktovať ho za účelom marketingu produktov a služieb, najmä zasielaním oznámení e-mailom, telefonicky a / alebo poštou , kedy môže užívateľ obdržať rôzne informácie o službách a produktoch prevádzkovateľa a s ním spolupracujúcich osôb v závislosti na preferenciách a prejaveného záujmu užívateľa o rôzne témy a akcie. Užívateľ môže svoje preferencie upraviť v rámci užívateľského účtu alebo zaslaním e-mailu na adresu gdpr@uol.sk.

Tento súhlas môže užívateľ kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na adresu gdpr@uol.sk